Menu
Předpověď počasí
Napište nám...
Máte nějakou připomínku, nebo nám chcete něco sdělit? Napište nám mail na adresu info@sdhnebilovy.cz
Nejbližší akce
Soutěže:

Ostatní:
Náhodné foto
Různé
Vyšlo 6. číslo NEBÍLOVSKÉHO HASIČÁKU!
Kdo ještě nečetl, může stáhnout elektronickou verzi v sekci "Nebílovský hasičák".
TOPlist

www.firesport.eu

pozary_logo.jpg, 18kB
Zásahy v plzeňském kraji

Z historie hasičů v Nebílovech

Dva veliké požáry změnily charakter obce. Roku 1810 v noci ze sobory na neděli před Havelským posvícením vznikl oheň u Martina Bendy č.p. 11, otce pozdějšího rychtáře, v noci ve 23 hodin. Všichni spali a shořelo celé stavení, koně, krávy a hospodářské nářadí. Lidé si stěží zachránily život. Vyhořelo celkem 11 čísel. Další požár vznikl v r. 1811 v č.p. 25 u Kovářů od prohořelého trámu v kuchyni. Shořelo celé stavení a oheň se přenesl na další čtyři čísla. Lidé v té době neměli jinou možnost než hasit požáry vědry.
Nejinak tomu bylo i 4.ledna 1895, kdy vypukl oheň u Josefa Fremra. Té zimy napadlo a leželo mnoho sněhu, takže spojení s jinými obcemi skoro nebylo. Také 4.1. padal sníh, tak, že nebylo vidět z Prusin oheň, který vznikl ve 12 v poledne.
Lidé se seběhli na místo požáru, ale protože nebylo hasičské nářadí, tak pouze přihlíželi a celé stavení shořelo. Všeobecně bylo známo, že kdyby se toto stalo v létě, tak se nezachránily ani vedlejší budovy.
Proto se usnesl obecní výbor, který v té době pronajal honitbu hraběti Waldsteinovi, že za příjem z honitby zakoupí hasičskou stříkačku se dvěma žebříky v ceně 900 zlatých. Po tomto se 28. února usneslo zřízení hasičského sboru, kde se sešli téhož dne občané z Nebílov a okolí a přihlásili se za členy sboru.

Druhý důvod zřízení sboru byl, že obec se nalézá v kotlině a není možno očekávat pomoc z obcí, kde je hasičský sbor již zřízen protože požár není vidět. Třetí důvod byl, že nejbližší sousední obce, sbory ani hasičské nářadí nemají a proto nemohou ani v případě požáru Nebílovům pomoci. Obec je odkázána takřka sama na sebe a proto se o zřízení hasičského sboru musela postarat, aby neje sebe, ale i okolní obce před vzniklým požárem a jeho rozšířením mohla chránit.

Stanovy byly napsány podle vzoru stanov hasičského sboru ve Šťáhlavech (zal. roku 1884) a schváleny c. k. k místodržitelství 13. dubna 1895.

První valná hromada dobrovolného hasičského sboru v Nebílovech byla 16. května 1895 ve 4 hodiny odpoledne. A nyní nechme mluvit kroniku...

Čas plynul dál a 15. září 1895 se konalo veřejné cvičení dobrovolných hasičů v Nebílovech. Přítomni byli členové z okolních sborů a to 8 mužů ze Šťáhlav, 14 mužů ze Štěnovice, 6 mužů z Losiné, z Chválenic 12 mužů, z Libákovic 11 mužů a 7 mužů z továrny Pietta z Plzně. Slavnost začala budíčkem v 6 hodin. V 7 hodin se průvod seřadil a odešel do kostela na Prusiny na mši, kterou sloužil farář Jan Císař. Zpět odešel průvod za doprovodu hudby do Nebílov. Poté byla vysvěcena stříkačka a pronesena slavnostní řeč. Dr. Štolovským z Plzně. Krátce po projevu byl vyhlášen poplach a začalo veřejné cvičení na hostinec Josefa Bendy. Odpoledne se konala zábava v zámeckém parku. Čistý výtěžek z celé akce činil 40 zlatých a 76 krejcarů.

Nastaly časy všední, kdy se hasiči museli starat o zaplacení účtu za stříkačku a ostatní položky p. Smékalovi. Sbor obdržel podporu od okresního výboru v Blovicích 150 zl. a okresního hejtmanství 50 zl.

První společný ples se čtenářsko - hospodářskou besedou se konal 25. ledna 1896. 20.června 1896 se konal výlet do obecního lesa za doprovodu hudby. Výlet byl pokažen počasím, přesto se mládež bavila a tančila.

V roce 1903 byla u banky Slavie v Praze pojištěna na 2 000,- stříkačka a hasičská kůlna, která stála u rybníka na Rajči.
5. června 1904 se v Nebílovech konal župní sjezd. Odpoledne bylo veřejné vystoupení se žebříky, pořadové a školní cvičení se stříkačkou, kde cvičily sbory z Nebílov, Netunic, Čižic, Střížovic, Chválenic, Nezvěstic a Štěnovic. Na závěr byl proveden cvičný poplach. Odpoledne o půl druhé se konala Župní valná hromada a následovala taneční zábava.

Členové Nebílovského sboru se zúčastňovali župních sjezdů a to Plzeňské a Podkokšínské (Blovické). Sbor žádal o dotace na zakoupení hadic, savců i dvoukolového navijáku hadic. Další peníze získal sbor placením příspěvků od členů činných i přispívajících a darů od občanů i okolních obcí. Např. Borek Štěnovický daroval sboru 3 zlaté. Členové si dále platili příspěvky do tzv. hasičské pohřební pokladny, což bylo jakési pojištění a při úmrtí dostala rodina určitou peněžní částku.

Píše se rok 1914 a vypukla I. světová válka. Z řad hasičů jsou povoláni k armádě členové sboru a to Václav Čivič - jednatel, Josef Škrábek - velitel a dalších 9 členů. Činnost sboru nebyla v průběhu I. světové války tak pestrá jako dříve, což se projevilo i úbytkem peněz v pokladně.

První valná hromada v nové republice se konala 12. ledna 1919. Vedení župy vyzývá sbor k nové činnosti v nových poměrech. Přihlásilo se 6 činných členů a 4 přispívající.

V roce 1919 se také konal 1. poválečný masopustní ples a přes drahotu piva a ostatních věcí byla návštěva dobrá. Zúčastnili se jí i občané navrátivší se ze zajetí. Přínos pro pokladnu byl oproti roku 1910 větší o 144,- Kč.

Hlavní poslání hasičů však i nadále spočívalo v tom, aby byli pohotoví zasáhnout účinně v případě vzniku ohně. Ve dvacátých letech se Nebílovští podíleli na likvidaci dvou požárů ve Střížovicích a po jednom ohni v Borku Nebílovském, Netunicích a v Nebílovech č.p. 33 u Jakuba Čiviše. V roce 1930 čtyřikrát pomáhali zdolávat oheň ve Střížovicích, jedenkrát v Předenicích, v roce 1936 v Nebílovech u Františka Fremra a v roce 1937 u Vojtěcha Albla, Bohumila Kasla a Josefa Tolara. V té době už byla v plném proudu náročná jednání na zakoupení motorové stříkačky, o čemž rozhodla valná hromada nebílovských hasičů v prosinci 1936. Mezitím proběhla řada schůzí, jednání a porad, směřujících k zajištění dostatku peněz a vytipování výkonného typu motorové stříkačky. Nakonec nejlépe vyhovovala nabídka firmy Stratílek z Vysokého Mýta.
V únoru 1938 se dostavil na výborovou schůzi nebílovských hasičů nejen technik Stratílkovi firmy ing. Held, ale i továrník Stratílek. Bylo dohodnuto, že firma dodá dvoukolovou motorovou stříkačku za 28 000,- Kčs a přislíbili, že 24. dubna přijede do obce montér J. Novák, který nový stroj na místě přezkouší a předvede cvičení hasičské jednotky se stříkačkou. Tu měli převzít na nezvěstickém nádraží Jan Škrábek a Jaroslav Kesl. Strojníkem se stal Jan Škrábek.
V květnu 1938 rozhodl výbor hasičů, že uvolní na zakoupení stříkačky z hotovosti sboru 8 300,- Kčs a u místní Kampeličky si zapůjčí 20 000,- Kčs. Ručiteli zápůjčky se stali Jan Brejcha a Jan Škrábek.

K slavnostnímu předání motorové stříkačky došlo 17. července 1938. Výbor stanovil tento program:
Po poplachu ve 13 hodin bude vztyčena státní vlajka, před níž složí hasiči přísahu, vzdělavatel Jan Bouček přednese slavnostní projev a uskuteční se soutěž motorových stříkaček. Poté účastníci oslav přejdou na cvičiště, kde předvedou muži a žactvo cvičení. Po ukončení slavnosti bude taneční zábava v hostinci U Bendů.

Na slavnost byly pozvány sbory z Borku Nebílovského, Čižic, Chlumu, Chválenic, Losiné, Netunic, Nezbavětic, Oseku, Předenic, Střížovic a Želčan.

Tato motorová stříkačka sloužila sboru do roku 1969, kdy byl vyměněn motor a v roce 1972 pak čerpadlo. Z původního stroje zůstal pouze podvozek a kapotáž.

V době II. světové války činnost sboru opět poklesla a nový rozmach nastává až po osvobození. O tomto mohou již hovořit starší členové sboru, neboť oni tenkrát hasiče uváděli v život. Znova se konaly zábavy a hlavně pak brigády. Ze zápisových knih se dočteme o pomoci při budování koupaliště i kanalizace v naší obci. Započalo se s preventivními prohlídkami, které se dříve neprováděli. Největší nedostatky byly na půdách obytných budov, kde se v té době skladovalo seno a sláma. Po založení JZD se prováděly prohlídky hlavně o žních. Hasiči drželi noční požární hlídky společně s MNV.

V roce 1952 požární sbor žádá MNV o přidělení vozidla. Střídala se zde různá auta jako např. "Rybárna", Ford Canada, až se v roce 1962 zakoupilo od ČSAD auto Praga RN.

Od roku 1953 cvičí v našem sboru také ženy, které si při soutěžích vedly velmi dobře. V roce 1956 se zakládají požární družstva tzv. záložní v případě napadení naší repubkliky z řad nevojáků a žen. V tomto roce doporučuje výbor ZO SDH místnímu JZD vycvičení družstva mužů, které by bylo schopno zasáhnout v případě požáru v dopoledních hodinách.

V roce 1956 se započalo se stavbou nové požární zbrojnice, neboť stará budova byla nevyhovující. Původně měla nová zbrojnice rovnou střechu pokrytou lepenkou. Protože do zbrojnice zatékalo, byl následně postaven krov. V roce 1985 byla v patře vybudována klubovna, ve které se konají výborové schůze a děti se zde připravují na soutěže hry Plamen.
Od roku 1957 až do roku 2004 máme nepřetržitě družstvo žáků. Až do roku 1972 žáci cvičili na okrskových cvičeních. Od roku 1972 začíná celostátní hra pro mládež nazvaná Plamen. První soutěž na okrese Plzeň - jih proběhla v Čižicích a vedocím dětí tehdy byl p. Václav Studnička st. Od té doby máme zapojena družstva žáků do hry Plamen. Největšího úspěchu dosáhly děti v roce 1992 pod vedením p. Vlastimila Fremra, kdy mladší družstvo skončilo na 2. místě a starší družstvo na 3. místě v tehdejším okrese Plzeň - jih.

V roce 1960 bylo ustanoveno družstvo dorostu, které v roce 1963 dosáhlo vynikajícího úspěchu, když vyhrálo v Nezvěsticích okresní soutěž a v Plzni - Koterově na krajské soutěži obsadili dorostenci třetí místo se ztrátou 4,2 bodu za vítězem.

V roce 1975 bylo ustanoveno družstvo dorostenek, které se účastnilo Prvního ročníku okresního kola v Mladém Smolivci. Družstvo dorostenek vedl p. Oldřich Zajíček, který zároveň v této době zastával funkci velitele sboru. Družstvo soutěžilo do roku 1979 a mělo velmi dobré výsledky. Na okresních soutěžích ve Stodě obsadilo 4. místo v Lužanech pak 3. místo. Družstvo ukončilo svoji činnost pro malý počet členů neboť děvčata se postupně vdávala a začala plnit jiné povinnosti. Od roku 1980 do současti se nám nepodařilo sestavit žádný dorostenecký kolektiv.

Sbor dobrovolných hasičů zajišťoval v obci mimo hasičinu rovněž kulturu. Od roku 1957 do roku 1964 promítali hasiči kino v hostinci U Kašparů. V roce 1964 promítání filmů skončilo, protože poklesl zájem občanů a tato činnost se stala finančně ztrátová.

Mnozí ještě vzpomenou na taneční zábavy v zámeckém parku, které zde byly pořádány, až do jeho uzavření v roce 1970. Potom se zábavy konaly na prostranství u Kašparů, nebo na hřišti "Pode vsí".

V roce 1985 byl náš sbor iniciátorem výstavby kulturního areálu "Pode vsí". Za finanční pomoci tehdejšího MNV a Sokola a hlavně pak odpracováním mnoha brigádnických hodin členy SDH byl areál v roce 1986 zprovozněn. V roce 1987 byla dokončena výroba lavic a stolů, dodělal se rozvod el. proudu a upravil se bufet.

V letech 1990 - 1994 byl areál zdevastován. Proto v roce 1994 zakoupil OÚ potřebný materiál na provizorní přípojku el. proudu a tak se zde mohla po několikaleté odstávce uskutečnit pouťová zábava.

Sbor pravidelně koná hasičské plesy a od roku 1971 do roku 2002 zajišťoval v obci vánoční koledu. Trubač, kterého jsme nejdéle doprovázeli po obci byl pan Václav Šneberk z Plzně - Doudlevec a to od roku 1978 do roku 2002 to bylo celkem 24 let. Čest jeho památce.

Rovněž od roku 1978 zajišťují členové našeho sboru prodej opékaných uzenin a pití na Prusinské pouti.

Důležitý zlom v činnosti našeho sboru nastal v roce 1971, kdy došlo k podstatnému omlazení výboru. Činnost sboru se zlepšila a zváště družstvo mužů nemělo v bývalém 12. nebílovském okrsku konkurenci.

V roce 1976 došlo v okrese Plzeň - jih k novému uspořádání okrsků. Nebílovský okrsek byl zrušene a náš sbor by zařazen do okrsku Dolní Lukavice, kde byl až do roku 1994. Od roku 1995 přešel náš sbor do okrsku Štěnovice.

Velmi dobré výsledky vykazuje náš sbor na úseku prevence. Provádíme preventivní prohlídky obytných budov v obci i prohlídky v chatové oblasti. Že se prevenci snažíme dělat dobře hovoří i fakt, že v Nebílovech od roku 1945 nehořelo žádné obytné stavení.

Náš sbor v posledních letech likvidoval požár trávy na Želně a to v roce 1979, v roce 1982 požár transformátoru u prasečníku na Rajči, v roce 1993 hořící strom v lese "Obec", v prosinci roku 1994 požár rodinného domku p. Suchého z Netunic a nebo požár lesa v roce 1997 "V hlavách".

Mnoho hodin je věnováno údržbě požární techniky, kterou máme zastaralou a tím i náročnější na údržbu. Náš sbor má k dispozici 1 dvoukolovou stříkačku (bývalý Stratílek), 2 stříkačky PPS a dopravní automobil zn. AVIA. Hadice a ostatní materiál je vyhovující pro potřeby prvního zásahu v obci.

V roce 1995 oslavikl náš sbor 100 let od svého založení. Oslavy to byly velkolepé a důstojné s ohledem na kulaté výročí. Hlavní část těchto oslav proběhla na nádvoří nebílovského zámku. Členové tehdejšího výboru SDH prohlásili, že ukončí činnost právě po oslavách stoletého výročí. Z tohoto důvodu byl zvolen nový výbor na VVH v lednu roku 1996. Starosta nově vzniklého výboru Václav Studnička se na jaře své funkce vzdal a tak výbor pracoval až do léta 1996, kdy byl zvolen nový starosta - Jiří Knížek, který byl rovněž potvrzen VVH.
Výbor pod vedením nového starosty zajišťoval chod sboru a snažil se dostat se z krize naše hasiče za významné podpory OÚ.
V té době vykonával funkci velitele pan Petr Kajer a zároveň byl vedoucím mládeže. Po jeho odstěhování se stal velitelem sboru pan Marek Štěpán a vedoucím mládeže pan Luboš Zelený. Družstvo mužů se potýkalo s nezájmem našich členů o činnost v zásahové jednotce. Až když dorostli bývalí členové žákovských kolektivů se činnost družstva výrazně zlepšila. Rovněž se zlepšila práce s mladými hasiči, která je pro sbor životně důležitá, jak nám praxe již několikrát ukázala.

V roce 1997 dostala obec Nebílovy za výhodných podmínek požární automobil AVIA. Vozidlo bylo ve špatném technickém stavu a proto obecí úřad uhradil generální opravu karosérie včetně barvy a následně pak GO motoru. Obě tyto opravy stály obec přes 150 000,-. Pro náš sbor tento skutek představoval zvýšení sebedůvěry zvláště pak při soutěžích, neboť jsme měli stejnou techniku jako ostatní sbory v okolí.
V roce 1996 se družstvo mládeže pod vedením pana Jaroslava Baumruka v okresním kole hry Plamen umístilo na pěkném třetím místě.
V posledních letech sice nehořelo tolikrát jako před těmi 110 lety, ale přesto bylo v obci a jejím okolí několik požárů, kde náš sbor zasahoval.
V roce 1998 došlo ke vznícení zazděného trámu v komíně v Nebílovech v čísle 23. Trám silně doutnal a od trámu se vznítila i heraklitová stěna domu. Vzniklými jedovatými splodinami se otrávil tehdejší majitel tohoto domku pan Zdeněk Kolář.
Naše zásahové družstvo likvidovalo několik menších požárů jako např. požár trávy ve "farské zahradě" nebo požár lesa v "Dubech pod Saharou" a hašení dřevěného přístavku blízko chaty. Členové našeho sboru se podíleli na znovuzprovoznění sportovního areálu a klubovny "Pode vsí", rovněž každoročně provádíme sběr starého železa.

V roce 2005 definitivně ukončilo svoji činnost družstvo dětí. Důvodem bylo, že starší žáci odrosli a začali působit v družstvě mužů. A nová mládež, která by měla o hasičinu zájem se v obci nenašla.
Nadále se konají brigádnické práce, družstvo se zúčastňuje akcí pořádaných 5. okrskem. Ač se to na první pohled nezdá, ale hasiči v Nebílovech začínají upadat.
Členové se snaží situaci napravit. Pokus obnovit hasičský bál vyšel, ale po třetím ročníku bylo od pořádání bálu opět upuštěno z důvodu nízké návštěvnosti.
Situace upadání stále pokračuje, činnost i zájem lidí o hasiče je na mrtvém bodě. Celá situace vyvrcholila v roce 2012 kdy nastal velký konflikt s OÚ. Po tomto konfliktu se posledních pár členů rozhodlo zakonzervovat techniku a odevzdat klíče na OÚ, s tím, že "už dál blbce dělat nebudou".
Po cca půl roční době temna vyprovokoval p. Oldřich Zajíček mimořádnou schůzi, kde se došlo k závěru, že takhle to prostě nepůjde.
Bylo tedy dohodnuto, že proběhnou nové volby a pokusíme se opět navázat kladné vztahy s obecním úřadem. Na VVH 29. prosince 2012 byl zvolen nový starosta sboru - Zbyněk Šebek a celkově došlo k omlazení všech členů výboru.
Píše se rok 2013 a nový výbor začíná pracovat. Členové se podílejí na rekonstrukci HZ, dělají brigády pro obecní úřad, zajišťuje se občerstvení na kulturních akcích nebo se členové starají o kvalitu vody v koupališti.
Soutěžní družstvo se zapojuje do ligy 5. a 9. okrsku a opět začíná být velmi aktivní. Svoji činnost obnovuje i výjezdová jednotka.
Vše je tedy dobře nasměrováno k tomu aby se povedlo hasiče vytáhnout z díry do které v posledních letech spadli.

Pro SDH Nebílovy vytvořil Yetti © 2015
Základ CSS šablony pochází z Free Web Templates. Do současné podoby překopal Yetti.